Hírek

Adóváltozások 2009
2009.01.01.

ADÓVÁLTOZÁSOK 2009.

 

 

CÉGAUTÓADÓ:

A személygépkocsit adó terheli, ha nem magánszemély a tulajdonosa, VAGY ha magányszemély a tulajdonosa, de bárki (tulajdonosa, használója) költséget számol el utána. A személygépkocsi tulajdonlásával (pl: szervizköltség, biztosítás), használatával (pl: üzemanyagköltség) kapcsolatos bármilyen költség elszámolása cégautóadó-kötelezettséget keletkeztet.

Nem kell adót fizetni: ha magánszemély tulajdonában álló személygépkocsi után kizárólag KIKÜLDETÉSI RENDELVÉNY alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén számolnak el futott kilométer alapján költséget. (Hivatali, üzleti utazás: a magánszemély jövedelmének megszerzése érdekében, a kifizetõ tevékenységével összefüggõ feladat ellátása érdekében szükséges utazás – a munkahelyre, székhelyre, vagy a telephelyre a lakóhelyrõl történõ bejárás kivételével -, ideértve különösen a kiküldetés miatti utazást.) A magánautóval munkába járás költségének a munkáltató általi megtérítése esetén sem kell adót fizetni.

Ha a magánautót a munkához, de nem munkába járáshoz használják, s nincs kiküldetési rendelvény, a magánautó tulajdonosa viszont költségtérítést kap és arra a hónapra költséget számol el, meg kell fizetni az adót!

 

Az adó alanya: a személygépkocsi tulajdonos, lízingbevevõ. Ha a személygépkocsi külföldi rendszámú, de használója belföldön költséget számol el rá, akkor az adót a használó fizeti.

 

Az adókötelezettség nem magánszemély tulajdonában álló vagy lízingbe vett gépkocsi után a tulajdonszerzést követõ hónap 1. napjával kezdõdik és a tulajdonból kikerülés hónapjának utolsó napjáig tart. A magánszemély tulajdonában álló vagy lízingbe vett gépkocsi után  azon hónap 1. napjától kezdõdik, amelyet megelõzõ hónapban a tulajdonos v. lízingbevevõ költséget számolt el a gépkocsira, függetlenül attól hogy hányszor (hány napon).

 

Bérbeadásnál vagy használatba adásnál a költség elszámolásáról a használó köteles a tulajdonost 8 napon belül írásban értesíteni, ha ezt elmulasztja, az adót a használó fizeti a tulajdonos helyett.

 

Adó mértéke: 2009. februártól 1600 cm3 hengerûrtartalom (vagy 1200 cm3 kamratérfogat) alatti jármûvek esetében havi 7 ezer Ft, minden más személygépkocsi esetén havi 15 ezer Ft. Az adót negyedévente, a negyedévet követõ hónap 20-áig kell megfizetni (csak azon hónapokra amikor a tulajdonost / használót adókötelezettség terhelte). Az adóalany az azon hónapokra esõ, általa megfizetett gépjármûadót levonhatja a cégautóadóból, amely hónapokban a gépkocsi után gépjármûadó és cégautóadó-fizetési kötelezettsége is fennáll.

 

Az adó tárgya: az SZJA törvényben meghatározott személygépkocsi: 4 illetve 3 gumiabronccsal felszerelt olyan jármû, amely a vezetõvel együtt legfeljebb 8 felnõtt személy szállítására alkalmas, azzal, hogy idetartozik a benzinüzemû, dízelüzemû, elektromos üzemû, gázüzemû személygépkocsi, a versenyautó, az önjáró lakóautó. Személygépkocsinak minõsül továbbá az a vegyes használatú, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegû, olyan gépjármû (nagy rakodóterû személygépkocsi), amelynek rakodótere gyárilag kialakítva 2-nél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszerûen oldható ülésrögzítése révén a felhasználás szerinti terhek szállítására bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér, ideértve azt az esetet is, ha az ülés eltávolítására visszafordíthatatlan mûszaki átalakítással került sor.

 

EVA

Az eva alanynak a beszerzéseihez kapcsolódó számlákat az adókötelezettség elévüléséig (az adóbevallás benyújtását követõ 5 évig) meg kell õriznie.

 

A társas vállalkozó eva alanynak az eva mellett a cégautóadót is meg kell fizetnie (2008.12.31-ig az eva magában foglalta a cégautóadót is!). Az egyéni vállalkozó eva alany mentesül a cégautóadó alól.

 

 

SZJA

A magánszemély összevont adókedvezményt érvényesíthet a személyi jövedelemadóban háztartási adókedvezmény címén is. A számlával igazolt lakás-felújítási, gyermekgondozási, gyermek-felügyeleti, háztartásvezetési szolgáltatás, háztartási nagygépek javítása, tüzelõberendezés-fûtésrendszer-vízrendszer karbantartás, javítás után. A kedvezmény mértéke maximum az SZJA alap 30%-a lehet.

 

Az adókedvezményre jogosító igazolások kiadásának határideje az adóévet követõ év január 31. helyett február 15-re módosult! Az egyéni vállalkozók éves bevallásának határideje február 15-rõl február 25-re módosult!

 

A munkáltatói éves adó-megállapítást a magánszemély 2009.01.31-ig kérheti, a munkáltató nem köteles ezt elvállalni, amennyiben azonban megtagadja, köteles tájékoztatni a magánszemélyt az egyszerûsített bevallás lehetõségérõl. Egyszerûsített bevallás: akiknek kizárólag munkáltatótól származó jövedelmük van kérhetik, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján adóbevallásukat az APEH állítsa össze.

 

Megszûnik az adómentes béren kívüli juttatások 400.000 Ft-os korlátozása!

 

Egyéni vállalkozó osztalékadózása: megszûnik a vállalkozói osztalékalap adózásának 35%-os kulcsa (a teljes osztalékalapra egységesen 25% az adó).

Így összességében a nyereség után 16% SZJA-t fizet az egyéni vállalkozó, az adózott nyereség (osztalékalap) után pedig 25% osztalékadót.

 

Átalányadózó egyéni vállalkozóknak is kötelezõ megõriznie a beszerzésekrõl szóló bizonylatokat (számlákat). Az átalányadózó bevételi értékhatára 2009-tól 15 millió Ft lehet (a kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végzõk esetében 100 millió Ft lehet).

 

Tagi kölcsön elengedés egyszeri kedvezménye: a társas vállalkozás magánszemély tagja kedvezményesen adózhat a 2008. évi adózott eredmény terhére megállapított osztalék után, ha az adóévben tagi kölcsönt engedett el cégének. A megállapított és jóváhagyott, a megállapodás évében kifizetett osztalékból az elengedett tagi kölcsön összegével egyezõ résznek a vagyoni betétje arányában rá jutó hányad adója 10% (a fennmaradó rész adója 25%). Az osztalékjövedelem kedvezményes adózásának feltételei: kizárólag a 2008.évi adózott eredmény terhére megállapított osztalékra alkalmazható; az osztalékot legkésõbb 2009.06.30-ig ki kell fizetni.

 

A magánszemély osztalékból, osztalékelõlegbõl származó egész jövedelmét 25% SZJA terheli, így megszûnik a 35%-os adókulcs. (már a 2009-ben kifizetett, korábbi évekre megállapított osztalék is 25 százalékkal adózik!)

 

ADÓZÁS RENDJE:

Adóigazolás: nullás APEH adóigazolás akkor is kiadható, ha bizonyos adónemeken tartozás áll fenn, azonban az adószámlák összesített egyenlege nem mutat tartozást!

 

2009. február 01-tõl mulasztási birsággal sújtja azon bankszámlanyitásra kötelezett adózót, amely az ügyletei ellenértékét 250.000 Ft összeget meghaladóan bankjegy (érme) átadásával teljesíti! A birság a 250.000 Ft feletti rész 20%-a. Az egy ügylethez tartozó kifizetéseket össze kell számítani. Ha az ügylet folyamatos teljesítésû, a kifizetéseket minimum egyhavi teljesítés idõtartamra kell összeszámítani.

 

A számviteli törvény alá tartozó vállalkozásoknál a napi záró készpénzállomány maximális összege nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot vagy az elõzõ évi, éves szintre számított összes bevétel 1,2 %-át (vagyis a két összeg közül a magasabb összeget). A napi készpénzállomány értékét az adott hónap naptári napjainak záró készpénz-állományát figyelembe véve, azok naptári hónapra számított napi átlagában kell megállapítani.

 

A 900.000 Ft-ot elérõ vagy a feletti vásárlásnál köteles az eladó számlát kiállítani, ennél kisebb összegnél nyugta is adható. Amennyiben a vevõ jogi személy, számlát kell kiállítani részére akkor is, ha a kifizetés a 900.000 Ft-ot nem haladja meg.

 

Bizonylatok javítása: a kézi bizonylaton vonallal áthúzhatóak az adó összegét nem érintõ javítások, és a helyes adatok kézzel felvezethetõk. A számítógéppel vagy elektronikusan elõállított számlát tilos kézzel javítani. Amennyiben az áfa összegét befolyásolja a javítás, akkor javítani számlával egy tekintet alá esõ okiraton lehet, melynek formája lehet helyesbítõ vagy stornó számla is, ezen túl minden olyan okirat elfogadható amely a javítás tényét és tartalmát hitelesen igazolja.

 

Igazolás a befizetett járulékról: a munkáltató köteles az õt terhelõ TB-járulékról igazolást adni a dolgozónak, továbbá jogcímenként az elõzõ idõszakban kifizetett összeget terhelõ és megfizetett adóról, járulékról. (ha a havi járulékbevallásban szereplõ összeg nagyobb, mint az általa befizetett összeg, akkor arányosan elosztva kell megállapítani az egyes magánszemélyekre jutó összeget és ezen értékeket kell a munkavállalóknak átadandó igazoláson feltüntetni.)

 

2009. május 01-tõl a Számviteli Törvény szerinti beszámolót már csak elektronikus úton lehet közzétenni és letétbe helyezni!

 

 

MINIMÁLBÉR:

2009. január 01-tõl 71.500 Ft lesz a minimálbér. A szakképzett minimálbér - gyakorlati idõtõl függetlenül - 87.000 Ft lesz 2009. január 01-tõl július 01-ig, azt követõen 87.500 Ft.


 
2021.03.31. Ágazati bértámogatás
2020.12.20. KATA 2021.év
2020.09.18. Elektronikus fizetés 2021.év
2020.03.25. Újabb intézkedések a Koronavírus járvánnyal kapcsolatban
2020.03.19. Intézkedések a Koronavírus járvánnyal kapcsolatban
2020.01.05. 2020. évi adó- és járuléktörvény módosítások
2018.12.27. 2019.évi adóváltozások
2018.01.02. Adóváltozások 2018
2017.08.22. Kötelezõ Cégkapu regisztráció
2017.03.08.
2017.02.16. 2017.03.15 társasági szerzõdés módosítás
2016.12.19. 2017.évi adóváltozások
2016.11.07. Online péztárgép használatának kiterjesztése
2016.03.02. 2017.03.15-ig meghosszabított határidõ a törzstõkeemelésre
2016.02.18 2016.03.15. határidõ Társasági szerzõdés módositás
2014.12.18. 2015.ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK
2014.09.09. Reklámadó 2014.év
2013.12.17. 2014. évi adóváltozások
2013.01.03. 2013.évi cafeteria
2012.11.22. Kisvállalkozók tételes adója 2013
2012.07.08. Munka Törvénykönyve változásai
2012.04.02. 2012.évi munkaügyi támogatások
2012.01.26. 2012.évi szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó adókedvezmény
2012.01.09. 2012.évi minimálbér és járulékváltozások
2011.12.20. Adóváltozások 2012.
2011.10.07. 2011.évi juttatások adózása
2011.09.19. Energetikai pályázat
2011.03.09. Építményadó Székesfehérváron
2010.12.15. 2011. évi minimálbér és járulékváltozások
2010.11.19. 2011.évi adóváltozások
2010.07.27 2010.évközi adóváltozások
2010.07.26. Egyszerûsitett munkavállalás 2010.08.01-tõl
2010.03.01. 2010.évi minimálbér és járulékváltozások
2010.01.28. AZ ALKOTMÁNYBIRÓSÁG MEGSEMMISITETTE A VAGYONADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY LAKÓINGATLANOKRA VONATKOZÓ RÉSZÉT
2010.01.12. Adóváltozások 2010
2010.01.10. Egyéni Vállalkozásokat érintõ változások 2010.01.01.
2009.12.03. Egyéni Vállalkozást érintõ cégautóadó módosítás
2009.06.22. ADÓVÁLTOZÁSOK 2009. JÚLIUS 01.
2009.02.25. Egy hónapot sem élt szabályozások
2009.01.01. Adóváltozások 2009
2008.12.19. Újabb adóamnesztia, most a hazai vállalkozóknak
2008.11.11. AZ ÚJ CÉGAUTÓADÓ TERVEZETE
2008.09.05. KEDVEZÕ VÁLTOZÁS A TEAOR SZÁMOK ÜGYÉBEN
2008.06.10. Egyéni- és Társas vállalkozásoknak július 01-én jár le a változás bejelentésének határideje
2008.04.11. 2008. május 1-tõl változik a fordított adózással érintett tevékenységek köre
2008.02.21. Új pénzmosás elleni törvény
2007.12.29. FORDITOTT ADÓZÁS AZ ÁFA RENDSZERÉBEN
2007.12.14. Késedelmes fizetés
2007.11.21. Változik az ÁFA törvény 2008.01.01-tõl
2007.11.21. A legfontosabb változások a 2008-as adócsomagban
2007.10.05. Változtak a Kft. alpítási szabályai
2007.07.17. Az ügyvezetõk szeptembertõl ismét munkaviszonyban lehetnek
2007.07.03. Hatályba léptek a minimálisan fizetendõ adó rendelkezései
2007.04.17. Változnak a Start kártya szabályai 2007.07.01-tõl
2007.03.20. Kik számíthatnak 2007-ben APEH ellenõrzésre?
2007.02.20. Egészségügyi Szolgáltatási Járulékról
2006.11.29. Változnak a nyugdíjszabályok
2006.11.17. AZ AB MEGSEMMISÍTETTE A HÁZIPÉNZTÁRADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT
2006.10.12. SZANKCIÓ A FANTOMCÉGEK ELLEN
2006.09.27. Telefonszámla elszámolása szeptember 1-tõl
2006.08.04. A megszorító csomag intézkedései
2006.06.16. Lejár a moratórium a szinlelt szerzõdésekre
2006.04.18. Vezetõ tisztségviselõk jogviszonya és járulékfizetése
2006.04.05. Változás az Önkétes Nyugdíjpénztári befizetés kedvezményében
2006.03.24. Munka GYES mellett
2006.03.20. A Bíróság elmarasztalta az OEP-et - A törvény nem ír elõ nyomtatványtömböt
2006.03.10. Újabb egyszerûsített közteher - az ekho
2006.03.10. Változások az Áfa-törvényben
2006.03.10. A Társaságiadó-törvény 2006. évi módosításai
2006.03.10. Elektronikus bevallás
2006.03.10. Már havonta kell a járulékot megfizetni
2006.03.10. Az APEH megkülönböztetett figyelmére számíthatnak...