Hírek

Egészségügyi Szolgáltatási Járulékról
2007.02.20.

2007. április 1-jétõl 9 %-ra csökken a Tbj. 39. § (2) alapján fizetendõ egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke, de egyben bõvül is az érintettek köre. Ez a kötelezettség azokat terheli, akik belföldinek minõsülnek, nem biztosítottak és nem jogosultak a Tbj. 16. § alapján egészségügyi szolgáltatásra.

Amennyiben tehát valaki nem áll a Tbj. 5. §-a hatálya alá tartozó jogviszonyban, akkor azt kell megnéznie, hogy a Tbj. 16. §-a alapján megilleti-e az egészségügyi szolgáltatás. Amennyiben nem, akkor máris indulhat az adóhatósághoz, hogy bejelentkezzen az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése végett.

Tbj. 16. §- alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult az, aki
- táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben, baleseti járadékban részesül,
- saját jogán nyugdíjban, hozzátartozói nyugellátásban részesül,
- öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, egészségkárosodási járadékban, fogyatékossági támogatásban, valamint rokkantsági járadékban részesül,
- nemzeti gondozási díjban (pótlékban), hadigondozotti ellátásban részesül,
- bányászati kereset kiegészítésben részesül
- GYES-ben részesül,
- Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól, felekezettõl nyugdíjban részesül,
- rendszeres szociális segélyben, idõskorúak járadékában, ápolási díjban, gyermeknevelési támogatásban, munkanélküliek jövedelempótló, valamint a mezõgazdasági termelõk nyugdíj elõtti támogatásában részesül,
- középfokú nevelési-oktatási vagy felsõoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató magyar állampolgár, valamint az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerzõdés vagy az oktatásért felelõs miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll,
- megváltozott munkaképességû, és munkaképesség-változásának mértéke az 50 százalékot eléri,
- a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és jövedelme nem haladja meg a minimálbér 30 százalékát,
továbbá
- a Magyarország területén lakóhellyel rendelkezõ kiskorú személy,
-
a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személy (ide nem értve a külföldi állampolgárt), a gyermekvédelmi rendszerben utógondozási ellátásban részesülõ 18-24 éves fiatal felnõtt, továbbá az illetékes magyar hatóság által ideiglenes hatállyal elhelyezett, otthont nyújtó ellátás keretében átmeneti és tartós nevelésbe vett külföldi kiskorú személy,
- fogvatartott,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján szociálisan rászorult személy, és errõl a települési önkormányzat polgármestere hatósági bizonyítványt állított ki,
- aki nevelõszülõi tevékenységet folytat, és az e tevékenységébõl származó tárgyhavi járulékalapot képezõ jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát, naptári napokra annak harmincad részét,
- aki hajléktalan.

A felsorolásból az eltartott hozzátartozó maradt ki a jelenlegi idõszakhoz képest, míg a vastagon szedettek személyi körök kerültek be újonnan. Rajtuk kívül - tekintve, hogy elég nagy a bizonytalanság és sok kérdés érkezik velük kapcsolatban - a nappali tagozaton tanulmányokat folytató diákokra hívjuk fel a figyelmet.

Akinek nincs jogosultsága, az említett járulékot a minimálbér alapul vételével köteles havonta megfizetni. A járulék alapja az érintett személy családjában az egy fõre jutó havi jövedelem, de legalább az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, ha a települési önkormányzat polgármestere a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54/A. §-a alapján hatósági bizonyítványt állított ki a belföldi személy családjában egy fõre jutó havi jövedelemrõl.

A járulékfizetést a kötelezett helyett annak hozzájárulásával más személy vagy szerv is teljesítheti. A járulékfizetés átvállalása az állami adóhatóság jóváhagyásával válik érvényessé.


 
2021.03.31. Ágazati bértámogatás
2020.12.20. KATA 2021.év
2020.09.18. Elektronikus fizetés 2021.év
2020.03.25. Újabb intézkedések a Koronavírus járvánnyal kapcsolatban
2020.03.19. Intézkedések a Koronavírus járvánnyal kapcsolatban
2020.01.05. 2020. évi adó- és járuléktörvény módosítások
2018.12.27. 2019.évi adóváltozások
2018.01.02. Adóváltozások 2018
2017.08.22. Kötelezõ Cégkapu regisztráció
2017.03.08.
2017.02.16. 2017.03.15 társasági szerzõdés módosítás
2016.12.19. 2017.évi adóváltozások
2016.11.07. Online péztárgép használatának kiterjesztése
2016.03.02. 2017.03.15-ig meghosszabított határidõ a törzstõkeemelésre
2016.02.18 2016.03.15. határidõ Társasági szerzõdés módositás
2014.12.18. 2015.ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK
2014.09.09. Reklámadó 2014.év
2013.12.17. 2014. évi adóváltozások
2013.01.03. 2013.évi cafeteria
2012.11.22. Kisvállalkozók tételes adója 2013
2012.07.08. Munka Törvénykönyve változásai
2012.04.02. 2012.évi munkaügyi támogatások
2012.01.26. 2012.évi szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó adókedvezmény
2012.01.09. 2012.évi minimálbér és járulékváltozások
2011.12.20. Adóváltozások 2012.
2011.10.07. 2011.évi juttatások adózása
2011.09.19. Energetikai pályázat
2011.03.09. Építményadó Székesfehérváron
2010.12.15. 2011. évi minimálbér és járulékváltozások
2010.11.19. 2011.évi adóváltozások
2010.07.27 2010.évközi adóváltozások
2010.07.26. Egyszerûsitett munkavállalás 2010.08.01-tõl
2010.03.01. 2010.évi minimálbér és járulékváltozások
2010.01.28. AZ ALKOTMÁNYBIRÓSÁG MEGSEMMISITETTE A VAGYONADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY LAKÓINGATLANOKRA VONATKOZÓ RÉSZÉT
2010.01.12. Adóváltozások 2010
2010.01.10. Egyéni Vállalkozásokat érintõ változások 2010.01.01.
2009.12.03. Egyéni Vállalkozást érintõ cégautóadó módosítás
2009.06.22. ADÓVÁLTOZÁSOK 2009. JÚLIUS 01.
2009.02.25. Egy hónapot sem élt szabályozások
2009.01.01. Adóváltozások 2009
2008.12.19. Újabb adóamnesztia, most a hazai vállalkozóknak
2008.11.11. AZ ÚJ CÉGAUTÓADÓ TERVEZETE
2008.09.05. KEDVEZÕ VÁLTOZÁS A TEAOR SZÁMOK ÜGYÉBEN
2008.06.10. Egyéni- és Társas vállalkozásoknak július 01-én jár le a változás bejelentésének határideje
2008.04.11. 2008. május 1-tõl változik a fordított adózással érintett tevékenységek köre
2008.02.21. Új pénzmosás elleni törvény
2007.12.29. FORDITOTT ADÓZÁS AZ ÁFA RENDSZERÉBEN
2007.12.14. Késedelmes fizetés
2007.11.21. Változik az ÁFA törvény 2008.01.01-tõl
2007.11.21. A legfontosabb változások a 2008-as adócsomagban
2007.10.05. Változtak a Kft. alpítási szabályai
2007.07.17. Az ügyvezetõk szeptembertõl ismét munkaviszonyban lehetnek
2007.07.03. Hatályba léptek a minimálisan fizetendõ adó rendelkezései
2007.04.17. Változnak a Start kártya szabályai 2007.07.01-tõl
2007.03.20. Kik számíthatnak 2007-ben APEH ellenõrzésre?
2007.02.20. Egészségügyi Szolgáltatási Járulékról
2006.11.29. Változnak a nyugdíjszabályok
2006.11.17. AZ AB MEGSEMMISÍTETTE A HÁZIPÉNZTÁRADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT
2006.10.12. SZANKCIÓ A FANTOMCÉGEK ELLEN
2006.09.27. Telefonszámla elszámolása szeptember 1-tõl
2006.08.04. A megszorító csomag intézkedései
2006.06.16. Lejár a moratórium a szinlelt szerzõdésekre
2006.04.18. Vezetõ tisztségviselõk jogviszonya és járulékfizetése
2006.04.05. Változás az Önkétes Nyugdíjpénztári befizetés kedvezményében
2006.03.24. Munka GYES mellett
2006.03.20. A Bíróság elmarasztalta az OEP-et - A törvény nem ír elõ nyomtatványtömböt
2006.03.10. Újabb egyszerûsített közteher - az ekho
2006.03.10. Változások az Áfa-törvényben
2006.03.10. A Társaságiadó-törvény 2006. évi módosításai
2006.03.10. Elektronikus bevallás
2006.03.10. Már havonta kell a járulékot megfizetni
2006.03.10. Az APEH megkülönböztetett figyelmére számíthatnak...