Hírek

Változtak a Kft. alpítási szabályai
2007.10.05.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 114. §-a értelmében, a korlátolt felelősségű társaság törzstőkéje, vagyis jegyzett tőkéje, az egyes tagok törzsbetéteinek összességéből áll. A törzstőke összege nem lehet kevesebb ötszázezer forintnál.

Ezen törzstőke-minimum 2007. szeptember 1-től lépett hatályba, a 2007. évi LXI. törvény 35.§-a értelmében. A törvény indoklása szerint, az Európai Unióhoz nem régiben csatlakozott országokhoz igazítottuk ezzel a tőkeminimumot, segítve ezzel a piacra lépés követelményeinek teljesíthetőségét.

A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása, amely pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulásból áll. Ez utóbbi az apport. A tagok törzsbetétei különböző mértékűek lehetnek. Az egyes törzsbetétek mértéke azonban nem lehet kevesebb százezer forintnál. A törzsbetétnek forintban kifejezettnek és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Minden tagnak egy törzsbetéte van, de egy törzsbetétnek több tulajdonosa is lehet.

Az egyes tagok a nem pénzbeli hozzájárulásuk értékét maguk állapítják meg és azt a tagok fogadják el. Ha a tagok a nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál nem vettek igénybe könyvvizsgálót vagy más szakértőt, úgy meg kell határozniuk, hogy milyen szempontok alapján történt meg a hozzájárulás értékelése. Ezen nyilatkozatukat be kell nyújtaniuk a cégbírósághoz.

A nem pénzbeli hozzájárulást, vagyis az apportot, nem kell már alapításkor teljes egészében rendelkezésre bocsátani, de a végső határidő időpontját a társasági szerződésben kell szabályozni, és a hozzájárulásokat a társaság cégbejegyzésétől számított három éven belül legkésőbb rendelkezésre kell bocsátani.

A törvény nem ír elő kötelező készpénz-apport arányt. Ebből az következik, hogy kizárólag apporttal is lehet korlátolt felelősségű társaságot alapítani. (Csak azt nem tudom, hogy ilyenkor miből finanszírozzák az alakulás költségeit. Vigyázat, a tagi kölcsönhöz igazolható fedezet szükséges!) Ha azonban a nem pénzbeli hozzájárulás értéke eléri a törzstőke felét - vagy annál több - akkor ezt már alapításkor teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

Vigyázat, mert vannak olyan esetek, amikor a társaság irányában, a tag felelőssége korlátlanná válik, illetőleg bizonyos esetekben a társaság megszűnését követően a tag korlátlan felelőssége következik be. Így például a tag 5 éves jogvesztő határidőn keresztül helytállni tartozik a gazdasági társaság irányában azért, hogy az apportja a társasági szerződésben megjelölt értéket eléri, illetőleg az nem alacsonyabb érték, mint amelyet a társasági szerződésben feltüntettek. Az apportot szolgáltató taggal együtt, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek azok a tagok is, akik a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatáskori értékét a ténylegesnél magasabb értéken fogadták el a társasági szerződésben, vagyis túlértékelték az apportot. Azok a tagok, akik a társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sértő taggyűlési határozatot hoztak, szintén korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben az abból eredő károkért.

Kivételes esetben a tag felelősséggel tartozhat a társaság hitelezőinek irányába is. Felel a megszűnt társaság tartozásaiért az a tag, aki a társaság elkülönült jogi személyiségével, illetőleg saját korlátolt felelősségével visszaélt.

Ezt az előírást a jogászok felelősség-átviteli szabálynak nevezik. Eszerint, ha a tagok a társaság vagyonával sajátjukként rendelkeztek, vagy ha a társasági vagyont saját vagy más személyek javára úgy csökkentették, hogy tudták, illetve az általában elvárható gondosság tanúsítása esetén tudniuk kellett volna, hogy ezáltal a társaság a kötelezettségeit harmadik személyek részére nem lesz képes teljesíteni. Ez csak példálózó felsorolás a törvényben, amely kiegészül a 13. § (4) bekezdésére való hivatkozással, tehát azzal az esettel, amikor valamelyik tag, nem pénzbeli hozzájárulását a szolgáltatáskori értéket meghaladó értéken szolgáltatja, illetve a többi tag azt - tudomása ellenére - a szolgáltatáskori értéket meghaladó értéken fogadja el.

Amennyiben a tag a társaságban közvetlenül vagy közvetve (itt gondoljunk a hozzátartozókra is!) a szavazatok legalább 75%-val rendelkezik, a társaságra nézve hátrányos üzletpolitikát folytat, és ennek következtében a hitelezők irányában a kötelezettségek teljesítését jelentősen veszélyezteti, a hitelezők kérelmére a cégbíróság kötelezheti a minősített többséggel rendelkező tagot, biztosíték adására, illetőleg vele szemben törvényességi felügyeleti intézkedést alkalmazhat. Ha pedig az ellenőrzött társaság felszámolásra kerül, szintén a hitelezőknek a felszámolási eljárás során benyújtott keresete alapján a bíróság megállapíthatja a minősített befolyással rendelkező tag korlátlan és teljes felelősségét.

A zártkörűen működő gazdasági társaságokat, vagyis a kft.-t és a zrt.-t hívjuk ellenőrzött társaságnak, hiszen ezekben a cégekben a társasági szerződés előírásaival a tulajdonosok ellenőrzésük alatt tartják a vállalkozást, annak tulajdonosi szerkezetét. Például elővásárlási joggal élnek a tulajdonrészek vonatkozásában.

A minősített többséggel rendelkező tag az ellenőrzött társaságban - közvetlenül vagy közvetve - a szavazatoknak legalább 75%-ával rendelkezik.

A korlátolt felelősségű társaság bejegyzésére csak azután kerülhet sor, ha a bejegyzési kérelem benyújtásáig minden egyes pénzbeli hozzájárulásnak legalább a felét a társaság javára befizették. Ha a pénzbeli hozzájárulások teljes összegét a társaság alapításakor nem fizették be, a fennmaradó összegek befizetésének módját és esedékességét a társasági szerződésben kell meghatározni. A társaság cégbejegyzésétől számított egy éven belül valamennyi pénzbeli hozzájárulást be kell fizetni. A cégbejegyzést követően az egyes vagyoni hozzájárulások teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

A társaság bejegyzését követően a tagok jogait, és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek, a társasági szerződés azonban egyes üzletrészeket a többiekétől eltérő tagsági jogokkal ruházhat fel.

Tehát a társasági szerződésben megállapodhatnak, hogy egyes üzletrészeket a többiekétől eltérő tagsági joggal ruházzanak fel. Ezek az ún. különjogos üzletrészek, ami azt jelenti, hogy a valamennyi tagot megillető alapvető vagyoni és szervezeti jogon felül, többlet jogot biztosít valamilyen szempontra való tekintettel a társaság egy megadott tagjának. Így például, a törzsbetétjéhez képest magasabb összegű osztalékot fog kapni, vagy többletszavazati jog illeti meg, vagy megadott kérdésben csak az ő hozzájáruló szavazatával lehet pozitív döntést hozni. E különjogok biztosításánál arra kell figyelemmel lenni, hogy a többletjog biztosítása ne ütközzön a törvény más rendelkezésébe.


 
2018.01.02. Adóváltozások 2018
2017.08.22. Kötelező Cégkapu regisztráció
2017.03.08.
2017.02.16. 2017.03.15 társasági szerződés módosítás
2016.12.19. 2017.évi adóváltozások
2016.11.07. Online péztárgép használatának kiterjesztése
2016.03.02. 2017.03.15-ig meghosszabított határidő a törzstőkeemelésre
2016.02.18 2016.03.15. határidő Társasági szerződés módositás
2014.12.18. 2015.ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK
2014.09.09. Reklámadó 2014.év
2013.12.17. 2014. évi adóváltozások
2013.01.03. 2013.évi cafeteria
2012.11.22. Kisvállalkozók tételes adója 2013
2012.07.08. Munka Törvénykönyve változásai
2012.04.02. 2012.évi munkaügyi támogatások
2012.01.26. 2012.évi szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó adókedvezmény
2012.01.09. 2012.évi minimálbér és járulékváltozások
2011.12.20. Adóváltozások 2012.
2011.10.07. 2011.évi juttatások adózása
2011.09.19. Energetikai pályázat
2011.03.09. Építményadó Székesfehérváron
2010.12.15. 2011. évi minimálbér és járulékváltozások
2010.11.19. 2011.évi adóváltozások
2010.07.27 2010.évközi adóváltozások
2010.07.26. Egyszerűsitett munkavállalás 2010.08.01-től
2010.03.01. 2010.évi minimálbér és járulékváltozások
2010.01.28. AZ ALKOTMÁNYBIRÓSÁG MEGSEMMISITETTE A VAGYONADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY LAKÓINGATLANOKRA VONATKOZÓ RÉSZÉT
2010.01.12. Adóváltozások 2010
2010.01.10. Egyéni Vállalkozásokat érintő változások 2010.01.01.
2009.12.03. Egyéni Vállalkozást érintő cégautóadó módosítás
2009.06.22. ADÓVÁLTOZÁSOK 2009. JÚLIUS 01.
2009.02.25. Egy hónapot sem élt szabályozások
2009.01.01. Adóváltozások 2009
2008.12.19. Újabb adóamnesztia, most a hazai vállalkozóknak
2008.11.11. AZ ÚJ CÉGAUTÓADÓ TERVEZETE
2008.09.05. KEDVEZŐ VÁLTOZÁS A TEAOR SZÁMOK ÜGYÉBEN
2008.06.10. Egyéni- és Társas vállalkozásoknak július 01-én jár le a változás bejelentésének határideje
2008.04.11. 2008. május 1-től változik a fordított adózással érintett tevékenységek köre
2008.02.21. Új pénzmosás elleni törvény
2007.12.29. FORDITOTT ADÓZÁS AZ ÁFA RENDSZERÉBEN
2007.12.14. Késedelmes fizetés
2007.11.21. Változik az ÁFA törvény 2008.01.01-től
2007.11.21. A legfontosabb változások a 2008-as adócsomagban
2007.10.05. Változtak a Kft. alpítási szabályai
2007.07.17. Az ügyvezetők szeptembertől ismét munkaviszonyban lehetnek
2007.07.03. Hatályba léptek a minimálisan fizetendő adó rendelkezései
2007.04.17. Változnak a Start kártya szabályai 2007.07.01-től
2007.03.20. Kik számíthatnak 2007-ben APEH ellenőrzésre?
2007.02.20. Egészségügyi Szolgáltatási Járulékról
2006.11.29. Változnak a nyugdíjszabályok
2006.11.17. AZ AB MEGSEMMISÍTETTE A HÁZIPÉNZTÁRADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT
2006.10.12. SZANKCIÓ A FANTOMCÉGEK ELLEN
2006.09.27. Telefonszámla elszámolása szeptember 1-től
2006.08.04. A megszorító csomag intézkedései
2006.06.16. Lejár a moratórium a szinlelt szerződésekre
2006.04.18. Vezető tisztségviselők jogviszonya és járulékfizetése
2006.04.05. Változás az Önkétes Nyugdíjpénztári befizetés kedvezményében
2006.03.24. Munka GYES mellett
2006.03.20. A Bíróság elmarasztalta az OEP-et - A törvény nem ír elő nyomtatványtömböt
2006.03.10. Újabb egyszerűsített közteher - az ekho
2006.03.10. Változások az Áfa-törvényben
2006.03.10. A Társaságiadó-törvény 2006. évi módosításai
2006.03.10. Elektronikus bevallás
2006.03.10. Már havonta kell a járulékot megfizetni
2006.03.10. Az APEH megkülönböztetett figyelmére számíthatnak...